Na pograniczu nauki i sztukiZajęcia dla dzieci i młodzieżyZajęcia dla osób 60+

Na pograniczu nauki i sztuki

Dziedzictwo kulturowe i multietniczność są dla nas inspiracją.

CZYTAJ DALEJ

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Specjalizujemy się w kulturowo-artystycznych warsztatach edukacyjnych.

CZYTAJ DALEJ

Zajęcia dla osób 60+

Seniorzy rozśpiewani kreatywnością i pasją.

CZYTAJ DALEJ

Statut

Statut fundacji

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą ETNOINSPIRACJE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Włodzimierza Ogórowskiego, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Barbarę Jadwigę Pawlak w kancelarii notarialnej w Łodzi, ul. Narutowicza nr 53 w dniu 5 września 2007 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą fundacji jest miasto Łódź.

§ 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 6.

Nadzór nad Fundacja sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.

Celami Fundacji są:
1. Popularyzacja etnologii i antropologii kulturowej.
2. Prowadzenie działalności naukowej rozwijającej wiedzę z zakresu etnologii i antropologii kulturowej.
3. Działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionów Polski oraz krajów, z którymi Fundacja podejmie współpracę.
4. Pogłębianie i umacnianie rozwoju kulturowego i społecznego.
5. Wspieranie i promowanie inicjatyw twórczych, a w szczególności artystów nieprofesjonalnych.
6. Nawiązywanie dialogu międzykulturowego oraz współpraca z organizacjami podejmującymi tematykę kulturową i społeczną.
7. Upowszechnianie wiedzy na temat grup kulturowych z terenów Polski oraz krajów, z którymi Fundacja podejmie współpracę.
8. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, kulturalna, na rzecz tolerancji, mniejszości etnicznych, sztuki nieprofesjonalnej.
9. Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.
10. Prowadzenie działalności z zakresu edukacji globalnej.
11. Działanie na rzecz osób z mniejszymi szansami życiowymi.
12. Aktywizacja społeczności lokalnych.
13. Prowadzenie działalności edukacyjnej.
14. Popularyzacja idei wolontariatu.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie konferencji naukowych, seminariów, warsztatów, festiwali i debat publicznych.
2. Nawiązywanie współpracy z ośrodkami regionalnymi i międzynarodowymi.
3. Rozpowszechnianie informacji na temat danego regionu, prowadzenie akcji promujących i szkoleń edukacyjnych mających podnieść wrażliwość i świadomość kulturalną wśród społeczności lokalnych.
4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
5. Współdziałanie z artystami, muzeami, skansenami, galeriami, regionalnymi ośrodkami sztuki, mediami i innymi osobami oraz instytucjami.
6. Organizowanie badań terenowych w kraju i zagranicą.
7. Prowadzenie badań społecznych, ewaluacyjnych, marketingowych, etc.
8. Organizowanie form wypoczynku i rekreacji.
9. Współdziałanie z wolontariuszami na rzecz aktywizacji społecznej.

§ 9.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów;
2. dotacji i subwencji oraz grantów;
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4. dochodów z majątku Fundacji;
5. udziałów, lokat;
6. sponsoringu;
7. aukcji;
8. dochodów z działalności statutowej;
9. innych;

§ 12.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej, zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Władze Fundacji

§ 13.

Władzą fundacji jest: Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 14.

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powołanych przez Fundatora na okres 10 lat, bądź do momentu rezygnacji ze stanowiska.
2. Fundator może odwołać Zarząd, jeżeli ten nie wywiązuje się z realizacji celów statutowych lub działa na szkodę Fundacji.
3. Po upływie kadencji Zarząd może sprawować władzę, jeśli Fundator nie ma ku temu przeciwwskazań.
4. Zarząd Fundacji może ponownie sprawować władzę po upływie pierwszej kadencji.
5. W przypadku zrzeczenia się stanowiska członka Zarządu, rezygnujący członek Zarządu jest zobligowany do wyznaczenia swego następcy.
6. W przypadku śmierci jednego z członków Zarządu i nie wskazania przez niego następcy, pozostali członkowie Zarządu mogą powołać jednomyślnie nowego członka Zarządu.

§ 15.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f. dokonywanie zmian statutu Fundacji oraz podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacja oraz o likwidacji Fundacji i związanym z tym przekazaniem środków finansowych i majątku Fundacji, o czym szczegółowo stanowią: § 17, § 19, § 21 i § 22.
3. Zarząd, w obecności wszystkich swoich członków, podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał jednomyślnych.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębniona sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 16.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają członkowie Zarządu działający łącznie bądź członek Zarządu, jeśli Zarząd Fundacji jest jednoosobowy.

Zmiana Statutu

§ 17.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 18.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 19.

W sprawach połączenia z inna Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji

§ 20.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.

§ 21.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 22.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.